< UVP-Standpunkt für neue Blöcke in Dukovany
24.09.2019 10:52 1 Jahr(e)
Kategorie: Kategorie 4

Stanovisko EIA k novým blokům v Dukovanech

30.srpna 2019 ukončilo české Ministerstvo životního prostředí vydáním souhlasného stanoviska proces EIA k plánovanému rozšíření jihomoravské Jaderné elektrárny Dukovany.


Toto souhlasné 120 – stránkové stanovisko ministerstva, které bylo vydáno o 5 měsíců později, než se očekávalo, obsahuje celkem 47 podmínek/úkolů, které se musí podle platné legislativy stát součástí územního a později stavebního povolení. Tyto podmínky jsou zvláště důležité:  Pro stavební povolení zajistit, aby zařízení umožnilo omezení kapalných výpustí s obsahem radioaktivních látek, především tritia do řeky Jihlavy.  Nedostatek chladící vody je v lokalitě Dukovany obzvláště kritickým bodem. Stanovisko požaduje zajištění minimálního průměrného průtoku v řece Jihlava na základě vodohospodářských bilancí a klimatických prognóz.  Zajištění ochrany přírodních biotopů na řece Jihlava podle evropských předpisů zajištěním minimálního průtoku z přehrady Mohelno. Není povolena žádná změna v dosavadním provozu.  V rámci příprav projektu je nutno nepřetržitě sledovat klimatické změny a v případě změn na ně reagovat, především pro zajištění zásobování vodou.  Pro případ těžké havárie s tavením paliva je nutné prokázat:  že bude vyloučena potřeba evakuace ve vzdálenosti větší než 3 km  že bude vyloučena potřeba jodové profylaxe ve vzdálenosti větší než 5 km  že bude zemědělská produkce ve vzdálenosti větší než 5 km po jednom roce od havárie opět vhodná ke spotřebě  že nedojde k trvalému vysídlení od hranice 800 metrů od reaktoru Připomínky podané zemí Horní Rakousko nebyly posudkářem ve stanovisku dostatečně zohledněny. Nebylo provedeno ani alternativní šetření, potřeba stavby nových jaderných bloků v České republice je pouze odvozována z české energetické koncepce, není však nijak přezkoumávána. Již dnes lze doložit, že podmínky uvedené ve stanovisku nelze splnit. Například podmínka, že průtok v řece Jihlavě pod přehradou musí zůstat na nynější úrovni. To vylučuje současný provoz starých a nových bloků v lokalitě Dukovany. Nedostatek chladící vody v lokalitě Dukovany je velmi kritickým bodem, protože nízká hladina vody v řece Jihlavě je již nyní problematická a problém se dále zvyšuje klimatickou krizí. Předepsaný minimální průtok 1,2 m3/s tak nebyl již v létě 2018 několikrát dosažen. 30. srpna ukončilo české Ministerstvo životního prostředí proces posouzení vlivu plánované výstavby jihomoravské jaderné elektrárny v Dukovanech na životní prostředí (EIA) vydáním svého kladného stanoviska.