< Aktueller Stand der Endlagersuche in Tschechien
01.09.2018 12:14 233 Tage
Kategorie: Kategorie 4

Vládní usnesení zavádí plán rozšiřování jaderných elektráren v České republice


- Ministerstvo průmyslu a financí by do 30. září 2018 mělo provést analýzu možností financování. Za tímto účelem musí ministryně průmyslu na zasedání v září  předložit vládě analýzu dopadu CfD Contract for Difference) a PPA (Power Purchase Agreement) na stát i na spotřebitele a návrh mechanismů státní podpory.

- Do 30. září 2018 má ministryně průmyslu rovněž prověřit možnost varianty volby dodavatele prostřednictvím dvoustranné dohody (model Paks). Musí být vypracován návrh dohody, který zajistí zapojení českých subdodavatelů.

- Ministryně průmyslu musí do 30. září 2018 předložit analýzu problémů a překážek u jednotlivých variant pro výběr dodavatele s ohledem na bezpečnostní zájmy státu.

- Ministryně průmyslu musí zahájit předběžné rozhovory s Komisí EU s cílem zajistit slučitelnost režimů financování s pravidly veřejné podpory.

- Je třeba navrhnout legislativní změny, aby se snížil počet dotyčných orgánů zajišťujících ochranu veřejného zájmu,  které povedou k rychlejšímu vyvlastnění pozemků potřebných pro výstavbu zařízení.

- Jakékoli nejasnosti v regulačním rámci pro schválení nových bloků by měly být vyjasněny do konce roku a orgány by měly být dostatečně kvalifikované a personálně posíleny.

- Do 30. listopadu 2018 musí ministryně průmyslu předložit vládě návrh na financování a taky aktualizovaný harmonogram výstavby nových jaderných bloků.